Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
828695
od 07 stycznia 2005Vademecum obywatela » prowadzenie robót w pasie drogowym

Prowadzenie robót w pasie drogowym

W celu uzyskania zezwolenia / zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym należy opracować i złożyć dokumenty :

 

 

Wniosek , w którym należy podać:

a) numer , data i znak decyzji (zezwolenia) / uzgodnienia na lokalizację obiektu / urządzenia wydanych przez zarządcę drogi,

b) szczegółową lokalizację robót (droga, ulica, miejscowość, odcinek drogi od msc. .... do msc. ...),

c) przewidywany termin prowadzenia robót (od ..... – do ........), ilość dni kalendarzowych .........

d) długość i szerokość pasa drogowego przewidywanego do zajęcia dla wykonania robót w rozbiciu na jego elementy : jezdnia, ciąg pieszy, chodnik, plac, zatoka autobusowa , zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, pobocze, rów, teren inny niż wymienione; uwzględnić wykopy, odłożenie urobku, składowanie materiałów, oddzielenie / wygrodzenie , sprzęt,

e) dane personalne osoby odpowiedzialnej za zachowanie warunków zawartych w zezwoleniach na lokalizację i prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót (imię i nazwisko,  adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego i przez kogo wydany, telefon kontaktowy, stanowisko).

Druk wniosku - patrz załącznik nr 1.

 

 

Do wniosku należy dołączyć :

1. Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w  imieniu inwestora osób trzecich.

2. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie – jeżeli jest przewidywany.

Druk harmonogramu - patrz załącznik nr 2.

 

3. Oświadczenie, iż :

a) za okres końcowy wnioskodawca uważa dzień przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności i przekazania go protokółem odbioru technicznego do zarządcy drogi,

b) wnioskodawca posiada pełen asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia robót bez nieuzasadnionej przerwy,

c) wnioskodawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilną za uszkodzenia urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, powstałe wskutek prowadzonych robót  i usunie uszkodzenia na własny koszt  w porozumieniu z ich administratorem,

d) w okresie od protokólarnego przekazania do protokólarnego odbioru zajmowanego pasa drogowego wnioskodawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilną za jakichkolwiek szkody powstałe na rzecz użytkowników drogi wynikłe z  tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym .

 

4. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia z naniesionymi wymiarami (długość , szerokość) poszczególnych elementów drogi : jezdnia, ciąg pieszy, chodnik, zatoka autobusowa , zatoka postojowa, ścieżka rowerowa, pobocze, rowy, teren inny niż wymienione ; uwzględnić wykopy, odłożenie urobku, składowanie materiałów, oddzielenie / wygrodzenia , sprzęt.

5. Uzgodnioną dokumentację  - do wglądu.

6. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę / kserokopia zgłoszenia budowy / kserokopia protokółu ZUD

7. Kserokopia uprawnień powołanego kierownika budowy / inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dróg - gdy wymaga tego udzielone zezwolenie / uzgodnienie lokalizacji obiektu / urządzenia.

8. Aktualny projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i oznakowania robót zatwierdzony przez Starostę  Powiatu Międzyrzeckiego (po uprzednim zaopiniowaniu przez tut. Zarząd oraz Komendę Powiatową Policji  w  Międzyrzeczu) - gdy wymaga tego udzielone zezwolenie / uzgodnienie lokalizacji obiektu / urządzenia.

9. Schemat zabezpieczenia terenu robót - gdy wymaga tego udzielone zezwolenie / uzgodnienie lokalizacji obiektu / urządzenia.

10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej : 17,00 zł – pełnomocnictwo (gdy dotyczy).   

 

Wyjaśnienia :

1. Opłatę skarbową należy wnieść :

a) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego , Rynek 1 , 66-300 Międzyrzecz     

b) na rachunek : Urząd Miejski , Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

                           konto numer : 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 

2. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

3. Schemat zabezpieczenia terenu robót należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

4. Na rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji zarządca drogi ma jeden miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

5. W decyzji rozpatrzonej pozytywnie zarządca drogi naliczy opłatę za czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

6. Przez zajęcie pasa drogowego rozumie się : wygrodzone / oddzielone miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, powierzchnię zajętą przez sprzęt, itp.

7. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego :

a) za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:

-          do 20% szerokości - 3,00 zł,

-          pow. 20% do 50% szerokości - 5,00 zł,

-          pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł,

b) za zajęcie 1m2 powierzchni : chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych -  3,00 zł,

c) za zajęcie 1m2 powierzchni elementów pasa drogowego nie wymienionych w lit. a) i b) - 1,50 zł.

8. Za wejście w pas drogowy bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.

 

Zezwolenie i opłaty dotyczą prowadzenia robót w celu wbudowania obiektów budowlanych lub urządzeń  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

Podstawa prawna :

1. Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, 4, 8, 11, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - j.t. Dz. U. Nr 19/2007 poz. 115 z późń. zm.

2. § 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XV/102/04 z dnia  04.02.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11/2004 z  dnia 26.02.2004r. poz. 195.

3. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  1 czerwca 2004r.  w  sprawie  określenia  warunków  udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  - Dz. U. Nr 140 poz.1481.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729.

5. Art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 4 - cz. III ust. 44 pkt 2 kol. 3, cz. IV kol. 3 oraz art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późń. zm.

6. Art. 47 ust. 4 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.

7. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.

 

 

Opr. R.C-P. ‘10.2009r.

 Lista załączonych plików      
Wniosek na prowadzenie robót (38.4kB) pobierz pokaż
Załącznik nr 2 - harmonogramu prowadzenia robót (24.9kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

6273

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2015-10-06 10:28:58

Utworzony:

2007-11-13 09:06:07

Historia zmian


BIP ver. 2.0