Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
828716
od 07 stycznia 2005Organy i ich kompetencje » Informacje ogólne

 
Zarząd Dróg Powiatowych
w Międzyrzeczu
Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz

tel./fax (95) 742 19 88 - sekretariat
(95) 742 24 94

NIP 596-15-23-440
REGON 210466977

 W celu skontaktowania się z:

v      Dyrektorem ZDP

v      Sekcją Dróg i Mostów

v      Sekcją Administracyjno – Finansową

 

Prosimy dzwonić pod numer (95) 742 19 88, (95) 742 24 94

e-mail : sekretariat@zdpmiedzyrzecz.pl

 

Aby skontaktować się z Kierownictwem Obwodu Drogowego Nr 1 w Trzcielu prosimy dzwonić pod numer

(95) 743 30 04

tel. kom. 0606 717 815

 

Aby skontaktować się z Kierownictwem Obwodu Drogowego Nr 2 w Popowie prosimy dzwonić pod numer

tel. kom. 0606 717 810

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą w Skoki 21 urzęduje

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 – 15:00

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu zarządza drogami powiatowymi na terenie powiatu międzyrzeckiego.

Obszar naszej działalności podzielony jest na dwa Obwody Drogowe:

·         Obwód Drogowy Nr 1 w Trzcielu:

o       gminę Trzciel

o       gminę Przczew

o       gminę Międzyrzecz (patrz mapa – sieć dróg powiatowych)

·         Obwód Drogowy Nr 2 w Popowie:

o        gminę Bledzew

o        gminę Pszytoczna

o        gminę Międzyrzecz (patrz mapa)

o        gmine Skwierzyna

Kompetencje Zarządu Dróg Powiatowych określa art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, są to:

1)      opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2)      opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

3)      pełnienie funkcji inwestora,

4)      utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6)      przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7)      koordynacja robót w pasie drogowym,

8)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)      prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10)   przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11)   wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13)   przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14)   wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15)   dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16)   sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

17)   prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Szczegółowy zakres obowiązków kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych.


Zobacz także      
Treść »

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

6435

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2017-09-26 10:49:41

Utworzony:

2005-05-09 19:42:39

Historia zmian


BIP ver. 2.0